info@monrealprojeyonetim.com

0212 809 90 46

Güvenlik Hiz. Dış. Hiz. Alımı

ANLAŞMA Bir tarafta ticari ikametgahı…………………………………………………………………….İSTANBUL. olan ……………………………………………………………..(bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı………………………………………………İSTANBUL. olan …………………………………(bundan böyle kısaca………….……………diye anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir anlaşma akdedilmiştir. I – ANLAŞMANIN KONUSU Taraflar,……………………………….’nın kendi istihdam ettiği personeli vasıtasıyla MÜŞTERİ işyerinde giriş ve çıkış kontrol ve denetimleri ile gerekli kayıtların tutulması,MÜŞTERİ sorumluluk sahalarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenlik ve gözetiminin sağlanması hususunda karşılıklı mutabakata varmışlardır. II – ANLAŞMANIN SÜRESİ İşbu anlaşmanın başlangıç tarihi …./…/….. olup,başlangıç tarihinden itibaren …./…./…. Tarihine kadar geçecek olan süredir.Anlaşma süresinin hitamında anlaşmanın sona ermesi hususunda taraflardan herhangi biri en az ….hafta öncesinden yazılı bir bildirimde bulunmazsa,işbu anlaşma aynı süre ile ve aşağıda yer alan ücret artış esasları uygulanarak birer yıllık sürelerle uzamış sayılacaktır. III – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ A-………………vereceği hizmetler için istihdam edeceği tüm personelin işvereninin kendisi olduğunu,bu nedenle; 1- İş kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine aykırı herhangi bir tasarrufta bulunmamayı, 2- İşveren sıfatıyla gerek bu kanunlar,gerekse diğer kanun,tüzük ve yönetmeliklerle getirilen tüm kurallar ile yetkili makamlar tarafından verilecek emir ve talimatlar doğrultusunda hareket etmeyi, 3- İşle ilgili olarak hakkında tahakkuk edecek her türlü vergi ve rüsum ile diğer mali yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeyi, 4- Personelin göreve uygun standart kıyafetlerini sağlamayı,(Pantolon,gömlek,mont,kravat,kemer, şapka,ayakkabı ve gerektiği yerlerde eldiven,bere) 5- Gerek olduğunda kullanılacak teçhizatları,(el dedektörü,telsiz,kulaklık,fener,düdük) kullanım bedeli olarak faturaya yansıtılmak üzere temin etmeyi, 6- Teçhizatın MÜŞTERİ tarafından mülkiyeti talep edildiğinde (izne tabi telsizler hariç) fatura etmeyi, 7- Personelin ilk görev başı eğitimini vermeyi ve görev süresince belirleyeceği periyotlarda görev başı pekiştirme eğitimi sağlamayı, 8- MÜŞTERİ tarafından yazılı olark değiştirilmesi talep olunan personeli yedi (7) gün içinde değiştirmeyi, 9- Personelin yol ve yemek ihtiyaçlarını karşılamayı, 10-………………………çalışanlarının fiilen çalıştıkları süreye ilişkin haklarının doğması halinde, kıdem tazminatlarını ödemeyi, kabul ve taahhüt etmiştir. B- Müşteri, 1- İşyerinde personele uygun bir çalışma ortamı sağlamayı, 2- Giyinme soyunma odası ve dolap temin etmeyi, 3- Hizmet süresince uygun göreceği eğitimleri vermeyi, 4- Gerektiğinde standart donanım harici malzeme taleplerini karşılamayı Kabul ve taahhüt etmiştir. IV – YAPILAN İŞ BEDELİ VE ÖDEMELER ……………………..,işbu anlaşma hükümleri çerçevesinde temin etmeyi kabul ettiği işler karşılığı olarak her ayın……..haftası içinde fatura düzenleyecek ve MÜŞTERİ’ye ibraz edecektir.İbraz edilen faturalar her ayın……haftası içinde…………………..’ya ödenecektir. Fiyatımız …../…./…. tarihine kadar geçerli olacak bu tarihten sonraki …… aylık dönem için taraflar karşılıklı olarak görüşerek yeni ücretleri belirleyecektir. V – GENEL HÜKÜMLER 1 – …………………,işbu anlaşma konusu işin yerine getirilmesi için istihdam edeceği personeli ile ilgili her türlü vergi,rüsum,İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile tahmil olunan bilumum vecibe ve mükellefiyetlerinden münhasıran sorumlu olup,bunların gereği veçhile yerine getirilmemesi kanundan ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler hariç olmak üzere MÜŞTERİ’ye hiçbir sorumluluk yüklemeyecektir.Yukarıdaki yasal ödemelere ait resmi evraklar MÜŞTERİ’nin talep etmesi halinde……………………..tarafından ……aylık dönemler halinde ibraz edilecektir. 2 – …………………,işbu anlaşma konusu işin yerine getirlmesi için istihdam ettiği personelin herhangi bir sebeple işinden ayrılması halinde ayrılan personel yerine yeni işe alınacakları derhal SSK ile ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirecektir.Anılan bildirim işine ait evraklar ile çalıştırdığı kişilerle ilgili olarak yetkili mercilere yapacağı her türlü başvurulardan doğacak sorumluluklar ile yükümlülükler tamamen kendisine ait olacaktır. 3 – …………………., ve …………………. elemanları,hizmet verdikleri yer ve MÜŞTERİ ile ilgili olarak edindikleri bilgiler konusunda gizlilik kurallarına tamamen uymayı,istekleri dışında dahi olsa duydukları ve vakıf oldukları bilgileri kesinlikle üçüncü kişilere ve ilgisi olmayan personele aktarmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. 4 – ………………….,ve …………………..personeli işin yapılması amacıyla MÜŞTERİ’nin mevcut çalışma kurallarına ve sistemine uyumlu faaliyet göstermek zorundadır. 5 – ………………….,personelini kontrol ve takip ederek,raporlama usulü ile MÜŞTERİ’ye bilgi verecektir. 6 – ………………….,nin bu anlaşma ile yüklendiği işleri yapmasında kullanılmak üzere MÜŞTERİ gerekli yer ve ekipmanları…………………….’ya temin edecektir. 7 – MÜŞTERİ’nin isteği üzerine çalışma çizelgesi dışında yapılacak olan fazla mesaileri kanuna uygun olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilecektir. 8 – ……………………,nin verdiği fiyatlara KDV dahil değildir. 9 – Bu anlaşmadan kaynaklanan her türlü vergi,resmi harçlar MÜŞTERİ’ye aittir. 10 – …/…/… tarihinde projede hizmet …. Güvenlik elemanı ile başlatılacak,uygulamadan doğacak aksaklıkları gidermek amacıyla MÜŞTERİ’nin isteği doğrultusunda personel arttırma yoluna gidilebilecektir. 11 – ……………….,çalıştıracağı güvenlik gözetim elemanlarının görev tanımları ve görev alanı kapsamında ihmal,kusur veya kastından doğan her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. ………………..’nin tazmin sorumluluğu güvenlik elemanlarının görev ihmal,kusur yada zarar kastının mahkemelerce tespiti halinde doğar. İşyerinin meydana gelebilecek zararlara karşı sigortalanması yükümlülüğü MÜŞTERİ’ye aittir. …………………’nin sorumluluğu kesilmiş fatura miktarı ile sınırlıdır.İş bu sınır her şekilde bir (1) yıllık hizmet bedelini aşamaz. 12 – Sözleşme süresince risk analizi ile tespit edilen ve çözülemeyen fiziki eksikliklerin sorumluluğu …………………tarafından yüklenilmez. 13 – a- Sigorta koşullarına uygun olmayan şartlarda ve/veya kilitsiz kasa dışı muhafaza edilen; a-1- Çek,senet,şirket kaşesi/zarf,para (YTL,yabancı),antika küçük objeler ile, a-2- TTK ve SPK hükümlerine göre kıymetli evrak,menkul kıymet sayılan diğer evrak, a-3- Kıymetli maden, b- Şahsi kredi kartı,cep telefonu,cüzdan,çek defteri/yaprağı,kol saati,kimlik,ruhsat,ziynet eşyası,ruhsatlı silah,mühimmat,anahtar,tapu senetleri…………………….’nin gözetim hizmeti kapsamı dışındadır. 14 – …………………..,tarafından verilen hizmette herhangi bir aksamanın veya ayıplı olduğunun düşünülmesi halinde MÜŞTERİ’nin ilgili yöneticisi durumu en geç ….. gün içinde ………………….’ye yazılı olarak bildirmek zorundadır.Aksi takdirde……………………. tarafından hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak verildiği konusunda taraflar şimdiden mutabık kalmışlardır. 15 – MÜŞTERİ tarafından istenen görevler “ proje görev tanımı” olarak ………………………. Yetkililerince incelendikten ve onaylandıktan sonra sözleşmeye Ek kabul edilir. Yazılı olarak tebliğ edilmeyen ek görev tanımından güvenlik elemanı sorumlu tutulamaz. Ek görev tanımı MÜŞTERİ tarafından görev yerinde bulundurulmalıdır. 16 – MÜŞTERİ tarafından gelecek talep doğrultusunda,……………………….elemanlarının mesai saati haricinde hafta sonu,resmi ve dini bayramlarda yapacağı mesailer % ….,hafta içi yapacağı mesailer % …. zamlı olarak fatura edilecektir. 17 – Sözleşme süresi içerisinde;SSK ve vergi mevzuatında yapılacak düzenlemeler nedeni ile kanuni giderlerde ve asgari ücretin netinde meydana gelecek değişiklikler ile yol (mavi kart) ücretlerinde meydana gelen artışlar fiyat analizine yansıtılacak,eleman bazında aylık faturaya ilave edilecektir. 18 – Güvenlik hizmeti silahsız olarak yürütülecektir. 19 – 5188 nolu Özel Güvenlik Kanununun getireceği koşullar her iki tarafça dikkate alınacaktır. 20 – 5188 sayılı yasanın getirmiş olduğu güvenlik görevlisi olmak için yeterli şartları sağlayan güvenlik elemanları ……………………….’nin bünyesine dahil edilecektir. 21 – Güvenlik elemanı görev tanımı iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. İş bu anlaşmadan doğan aylık ödemeler için ………………………….,MÜŞTERİ’ye istediği oranlar çerçevesinde aşağıdaki fatura adreslerine,fatura kesecektir.…………………………………………………………………………………………/İSTANBUL VI – ANLAŞMA KONUSU HİZMETLER Hizmet elemanları,hizmet verecekleri mahalde anlaşma ekinde yeralan görev tanımında açıklanan işlerde çalışacaktır.Taraflar arasında yazılı olarak mutabakat sağlanması şartıyla,görev tanımı değiştirilebilir.Ayrıca anlaşma ekinde projeye ait risk analiz raporu bulunmaktadır.Bu rapor MÜŞTERİ ve …………………………….tarafından tümüyle kabul edilmiştir. VII – İHTİLAFLARIN HALLİ Taraflar,işbu anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. VIII – TEBLİGAT Taraflar işbu yer anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin ….. gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını,aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir. IX – ANLAŞMANIN FESHİ Taraflar işbu anlaşmayı herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ….. ay önceden yazılı bildirmek suretiyle her zaman sona erdirebilir. İşbu dokuz (9) ana maddeden oluşan anlaşma taraflar arasında …./…/…. Tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur. FİRMA ADI APARTMAN SİTE ADI İmza İmza.

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Bize Ulaşınız.

LÜTFEN TEKLİF ALINIZ

Bizimle İletişime Geçin :

Monreal Proje Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş

Adres Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 18 Sarıyer - İstanbul
Telefon 0212 809 90 46
Email info@monrealprojeyonetim.com
Takip Edin