info@monrealprojeyonetim.com

0212 809 90 46

Dış Cephe Sözleşme Örneği

M U K A V E L E Madde 1 TARAFLAR :…………………………………/İSTANBUL adresinde mukim ELİT YÖNETİM ile ………………. …………….. ……………….. …………………………. /İSTANBUL.adresinde mukim binanın [Kat malikleri kurulu adına/ Yönetici] olarak,………………. arasında aşağıdaki koşullar altında yapılmıştır. Bu sözleşmede taraflardan mezkür binanın yöneticileri İŞVEREN ve ELİT YÖNETİM TATBİKATÇI olarak kısaca anılacaklardır. Madde 2 İŞ’İN KAPSAMI : İstanbul/………………………. …………. ……………. ……………….. adresindeki binanın dış cephelerine onarım ve boya yapılması Bu anlaşma çerçevesinde tabikat yapılacak yerler şunlardır: a.Bina cephesinde sıva veya mozaik kaplı satıhlar. b.Bina konsol çıkma altı. c.Bütün baca,asansör kulesi ve aydınlık çıkmasının dışları. d.Açık balkonların korkuluk duvarının dışları,iç’e bakan yüzeyleri,duvar ve tavanları.[kepenk,cam veya başka bir malzeme ile kapatılmış,ancak bu malzemelerin açılır nitelikte olması halinde bu balkonlar kapalı balkon edilir ve uygulama dışı tutulur.] e.Çatı ve/veya teras parapet duvarlarının üstlerindeki çatlaklar ile bunların iç’e bakan kısımları. Madde 3 TATBİKATIN MAHİYETİ : 1. Binanızın dış cephelerine asma iskele kurularak mevcut cephe kaplamasındaki kabarmış ve pullanmış adherasyonunu kaybetmiş kısımların peşinen kazınması. 2-Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra yüzeyi emprenye etmek amacı ile VAC 208 acrilik copolimerin metrekareye 0,100-0,150 kg gidecek şekilde rulo ile tatbik edilmesi. 3-Bina cephesinde bulunan kılcal bütün çatlakların elastik dış cephe macunu ile macunlanması. 4-Bina cephesindeki büyük ve hareketli çatlakların ise % 200 uzama katsayısına sahip sentetik elyaf armeli olarak sıvı plastik uygulanması. 5-Yüzey hazırlığı yukarıdaki şekilde tamamlanmış olan satıhlara iki kat halinde metrekareye 0.350-0.500 kg.gidecek şekilde yine amphisilan düz marka pütürsüz dış cephe boyası tatbik edilmesi . Madde 4 İŞ’E BAŞLAMA TARİHİ : işbu mukavale tahtında tatbikatçı mücbir sebepler dışında iş’e en geç / /2011 tarihinde başlayacaktır. Havaların müsaade etmesi halinde daha öncede başlayabilir.Ancak işveren başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde inşaat mahallini kendi yapacağı tamir ve işler yapılmış ve çalışmaya mani bir neden olmaksızın teslim etmekle yükümlüdür. Madde 5 İŞ’İN TESLİMİ : Tatbikatçı mezkür iş’i / /2018 tarihine kadar teknik şartlara uygun olarak bitirecektir.Mücbir sebepler dışında gecikilen her gün için tatbikatçı ……. TL) ödemekle yükümlüdür. Madde 6 TATBİKAT : A · Kullanılacak bütün malzemeler imalatçıların gösterdikleri ve Bayındırlık Bakanlığı Teknik şartnamelerine uygun olarak en itinalı bir biçimde tatbik edilecektir. B · işveren tatbikat gereği olan su,elektrik gibi hizmetlerin temini ile yükümlüdür. C · işveren kendisi,diğer kat malikleri ve yanında çalıştırdıklarının ihmalinden doğan zarar ve ziyanı tatbikatçıya ödeyeceğini peşinen kabul eder. D · Tatbikatçı söz konusu inşaatta işverence tasvip edilmeyen işçileri çalıştıramaz,işçilerini gece barındıramaz. E · Tatbikat süresince tatbikatçı bütün emniyet tedbirlerini almak ve aldırmakla yükümlüdür.işveren bu konuda kendisine yardımcı olur. Madde 7 İŞ’İN BEDELİ : İşveren ve tatbikatçı yukarıda belirtilen işlerin yapılabilmesi için gerekli malzeme,malzeme zayiatı,alet edevat giderleri,iskele ki raları,kurup sökme masrafları,her türlü nakliyeler, işçilik,genel giderler ve firma kar’ı dahil,KDV hariç işlerin tamamı için ( ………..)TL sına anlaşmışlardır. Madde 8 ÖDEME ŞEKLİ : işveren söz konusu işlerle ilgili olarak tatbikatçıya veya kanuni vekiline sözleşme tarihinde ………….-TL peşinat ile aşağıda dökümü yapılan vade ve meblağlardaki tam pullu senetleri mukavele tarihinde ödeyecektir. Herhangi bir senedin vadesinde ödenmemesi halinde diğer bütün senetler muacciliyet kesbeder. 1- / /2018 (…. )TL. 2- / /2018 (…. )TL. 3- / /2018 (…. )TL. 4- / /2018 (…. )TL. 5- / /2018 (…. )TL. Tatbikatçı alacaklarını kat maliklerinden arsa payları oranında isteyebileceği gibi bu sözleşmede imzası bulunan …………. ………………. ‘ı binanın müteselsil borçlu ve kefili kabul ederek alacağının tümünü müteselsilen gerekirse yasal yollara başvurarak tahsil edebilir. Madde 9 RENK SEÇİMİ : İşveren……………………. firmasına ait ……………… renk kartelasından a. ………………………….. için………………………………. b……………………………..için………………………………. c……………………………..için………………………………. d. Açık balkon tavanları için……………rengi seçmişlerdir.bu renklerin işveren tarafından değiştirilmesinin istenmesi halindeeski renkler işverene teslim edilir,yeni seçilen boyanın bedeli peşin olarak boya satıcısı firmanın cari fiyat listesi üzerinden tatbikatçıyaödenir ve madde 5 uygulanmaz.İşveren tatbikatçıdan renklerin kendi aralarında veya başka kimyasallarla karıştırılmalarını isteyemez. Madde 10 TEK TARAFLI FESİH : İşveren inşaat mahallini zamanında teslim etmez, ödemelerini zamanında yapmaz veya bu mukavelede belirtilen işlerin bir veya bir kısmının yapılmasından vazgeçerse, tatbikatçı bu mukaveleyi tek taraflı olarak fesih edebilir,zarar ve ziyanını talep edebilir.Keza tatbikatçı işi teknik kurallar ve bu şartnamede yazılı hususlara uygun yapmaz ise veya zamanında bitiremiyeceği anlaşılırsa işveren sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir zarar ziyan talep edebilir. Anlaşmazlık durumunda yetkili mercii İzmir mahkemeleridir. Madde 11 İZİN VE YASAL DEĞİŞİKLİKLER a.KDV oranlarının değişmesi veya kanunen zaruri yeni vergilerin konması işverene aynen yansıtılır. b.İnşaat mahallinde uygulama yapılması için gerek komşulardan gerekse resmi makamların talep edeceği izin belgeleri, alınması ile işgaliye veya sair nam altındaki taleplerin karşılanması işverene aittir. c.Tatbikatçı ayrıca bir izne gerek kalmadan mezkur binanın ismini ve adresini kendi referans listesinde yayınlayabilir. Madde 12 SÖZLEŞME TARİHİ : Oniki maddeyi içeren bu mukavele / / 2018 tarihinde iki nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır. İmza İmza.

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Bize Ulaşınız.

LÜTFEN TEKLİF ALINIZ

Bizimle İletişime Geçin :

Monreal Proje Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş

Adres Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 18 Sarıyer - İstanbul
Telefon 0212 809 90 46
Email info@monrealprojeyonetim.com
Takip Edin